Bidden – Vasten – om Leiding/ richting te ontvangen

Om over na te denken

Bidden – Vasten – om Leiding/ richting te ontvangen

Preek van zondag 30 Oktober 2022, dit zijn de aantekeningen

willen we als Nieuwe Rank tijd nemen om stil te staan bij bidden en vasten voor de toekomst van de Nieuwe Rank. We zijn gezegend met hele mooie diensten, en vriendelijke mensen, maar wat wil God met ons als gemeente. Bernd Jan Gosseling zal met ons over dit thema nadenken en zo een aftrap geven om stil te staan bij Bidden en Vasten voor de gemeente. Matteüs 6 is het schriftgedeelte voor de dienst.

“Wat is bidden?”

De meest basale definitie van gebed is “praten met God”. Bidden is geen meditatie of passieve reflectie; het is een direct adres tot God. Het is de communicatie van de menselijke ziel met de Heer die de ziel heeft geschapen. Gebed is de belangrijkste manier voor de gelovige in Jezus Christus om zijn emoties en verlangens met God te communiceren en om gemeenschap met God te hebben.

Gebed kan hoorbaar of stil zijn, privé of openbaar, formeel of informeel. Alle gebeden moeten worden verricht in geloof (Jakobus 1:6), in de naam van de Heer Jezus (Johannes 16:23) en in de kracht van de Heilige Geest (Romeinen 8:26). Zoals de International Standard Bible Encyclopedia het stelt: “Christelijk gebed in zijn volledige nieuwtestamentische betekenis is gebed gericht tot God als Vader, in de naam van Christus als Middelaar, en door de bekrachtigende genade van de inwonende Geest” (“Prayer” door J.C. Lambertus). De goddelozen hebben geen verlangen om te bidden (Psalm 10:4), maar de kinderen van God hebben een natuurlijk verlangen om te bidden (Lucas 11:1).

Gebed wordt in de Bijbel beschreven als zoeken naar Gods gunst (Exodus 32:11), je ziel uitstorten voor de Heer (1 Samuël 1:15), uitroepen naar de hemel (2 Kronieken 32:20), naderen tot God (Psalm 73:28, KJV), en knielend voor de Vader (Efeziërs 3:14).

Paulus schreef: “Wees in geen ding bezorgd, maar leg in elke situatie uw verzoeken door gebed en smeking, met dankzegging voor aan God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (Filippenzen 4:6-7). Maak je zorgen om niets; bid over alles.

Alles? Ja, God wil dat we over alles met Hem praten. Hoe vaak moeten we bidden? Het bijbelse antwoord is “bid zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:17). We zouden de hele dag een lopend gesprek met God moeten voeren. Sommigen vinden de ACTS-formule van gebed nuttig, maar er is echt geen speciale formule voor hoe te bidden in de Bijbel. We zouden het gewoon moeten doen. We kunnen onder alle omstandigheden bidden. Gebed ontwikkelt onze relatie met God en toont ons vertrouwen en onze totale afhankelijkheid van Hem.

Bidden is de manier waarop christenen met God communiceren. We bidden om God te loven en te danken en Hem te vertellen hoeveel we van Hem houden. We bidden om van Zijn aanwezigheid te genieten en Hem te vertellen wat er in ons leven gebeurt. We bidden om verzoeken te doen en om leiding te vragen en om wijsheid te vragen. God houdt van deze uitwisseling met Zijn kinderen, net zoals wij van de uitwisseling met onze kinderen houden. Gemeenschap met God is het hart van gebed. Te vaak verliezen we uit het oog hoe eenvoudig gebed eigenlijk zou moeten zijn.

Als we smeekbeden tot God maken, laten we God precies weten waar we staan ​​en wat we graag zouden zien gebeuren. In onze gebeden moeten we toegeven dat God groter is dan wij en uiteindelijk weet wat het beste is in een bepaalde situatie (Romeinen 11:33-36). God is goed en vraagt ​​ons om Hem te vertrouwen. In gebed zeggen we in wezen: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” De sleutel tot beantwoord gebed is bidden volgens de wil van God en in overeenstemming met Zijn Woord. Bidden is niet zoeken naar onze eigen wil, maar proberen ons vollediger af te stemmen op de wil van God (1 Johannes 5:14-15; Jakobus 4:3).

De Bijbel bevat veel voorbeelden van gebed en veel vermaningen om te bidden (zie Lukas 18:1; Romeinen 12:12 en Efeziërs 6:18). Gods huis moet een huis van gebed zijn (Marcus 11:17), en Gods volk moet mensen van gebed zijn: “Lieve vrienden, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en te bidden in de Heilige Geest, bewaar uzelf in Gods liefde’ (Judas 1:20–21).

“Wat is het doel van gebed?”

Gebed is een belangrijk onderdeel van het christelijk leven. Het is de manier waarop we met de Heer communiceren en Hem prijzen. Om het doel van gebed te begrijpen, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat bidden niet is. Er zijn veel verkeerde opvattingen in de wereld en cultuur over gebed, zelfs onder christenen, en deze moeten eerst worden aangepakt. Bidden is niet:

  • onderhandelen met God.
  • eisen stellen aan God.
  • God alleen om dingen vragen.
  • een therapeutische, meditatie-achtige oefening.
  • God lastigvallen en Zijn tijd in beslag nemen.
  • een manier om de Heer te beheersen.
  • een manier om je spiritualiteit voor anderen te laten zien.

Veel mensen geloven dat bidden alleen gaat over het vragen van God om dingen. Hoewel smeken een onderdeel is van het gebed (Filippenzen 4:6), is het niet het enige doel van gebed. Bidden voor de behoeften van onszelf en anderen is nodig en heilzaam, maar bidden is zoveel meer. A.W. Tozer waarschuwde: “Het gebed onder evangelische christenen loopt altijd het gevaar te ontaarden in een verheerlijkte ‘goudkoorts’” (Mornings with Tozer: Daily Devotional Readings, samengesteld door Gerald Smith, Moody Publishers, 2008, bijdrage voor 26 februari). Maar God is geen magische geest die al onze wensen beantwoordt, noch is Hij een zwakke God die door onze gebeden kan worden beheerst.

De beste manier om het doel van gebed te leren kennen, is door het voorbeeld van Jezus tijdens Zijn aardse bediening te bestuderen. Jezus bad voor Zichzelf en voor anderen, en Hij bad om met de Vader te communiceren. Johannes 17 is een geweldige plek om Jezus’ gebruik van gebed te zien. Hij bidt niet alleen dat de Vader verheerlijkt wordt, maar bidt ook voor Zijn discipelen en “voor hen die door hun boodschap in mij zullen geloven” (Johannes 17:20). Onderwerping aan de wil van de Vader was een ander aspect van Jezus’ gebedsleven, benadrukt in Zijn gebed in de hof van Getsemane: “Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt” (Matteüs 26:39). Met elk verzoek dat we hebben, moeten we ons onderwerpen aan Gods wil.

Naast voorbede voor anderen is gebed ook een manier om onze relatie met God te versterken. Jezus gaf het voorbeeld, terwijl Hij tijdens Zijn aardse bediening tot de Vader bad (Lukas 6:12; Mattheüs 14:23). Degenen die een relatie hebben, zullen van nature proberen met elkaar te communiceren, en gebed is onze communicatie met God. Andere goede voorbeelden in de Bijbel van degenen die tijd in gebed doorbrachten zijn David, Hizkia en Paulus.

Uiteindelijk is het belangrijkste doel van gebed aanbidding. Als we tot de Heer bidden en Hem erkennen voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, is dat een daad van aanbidding. Er zijn veel voorbeelden in de Bijbel dat gebed een daad van aanbidding is, waaronder 2 Koningen 19:15, 1 Kronieken 17:20, Psalm 86:12-13, Johannes 12:28 en Romeinen 11:33-36. Hoe we bidden moet dit doel weerspiegelen; onze focus moet liggen op wie God is, niet op onszelf.

Interessant is dat het gebedsmodel dat Jezus de discipelen gaf in Mattheüs 6:9-13, bekend als het Onze Vader, al deze elementen bevat. Het eerste deel omvat lofprijzing en aanbidding van God (Matteüs 6:9), en dan gaat het tweede deel verder met bidden dat Gods wil zal geschieden (Matteüs 6:10). Hierna is er een smeekbede voor onszelf en anderen (Matteüs 6:11-12), evenals het vragen om kracht om verleiding het hoofd te bieden (Matteüs 6:13). Jezus modelleerde dit gebed voor Zijn discipelen en het toont alle redenen voor gebed met de centrale focus van aanbidding.

Gebed is een belangrijk onderdeel van het christelijk leven en iemands gebedsleven moet worden ontwikkeld. Bidden heeft niet alleen invloed op ons leven en dat van anderen, maar het is ook een manier om met de Heer te communiceren en te groeien in onze relatie met Hem. De kern van gebed is een daad van aanbidding tot de Heer. Gods Woord legt de nadruk op de kracht en het doel van gebed en mag daarom niet worden veronachtzaamd.

Auteur Warren Wiersbe vat het doel van gebed goed samen: “Het directe doel van gebed is het volbrengen van Gods wil op aarde; het uiteindelijke doel van gebed is de eeuwige heerlijkheid van God’ (uit On Earth as It Is in Heaven: How the Lord’s Prayer Teaches Us to Bid More Effective, Baker Books, 2010, p. 78).