De gevolgen van Zonde

Om over na te denken

De gevolgen van Zonde

Van zonden vrij – De ongemakkelijke waarheid van het christendom

Afgelopen zondag mocht ik spreken voor een groep tieners in Bolsward, Friesland. Het onderwerp "Zonde" heeft de laatste tijd meer mijn aandacht gekregen. het is namelijk niet zo luchtig als je denkt.

Sommige gelovigen doen erg makkelijk over hun zonden. Jezus heeft alle zonden van de mensheid toch gedragen? En wanneer je je zonden achteraf belijdt, worden ze toch vergeven? Waarom dan moeilijk doen over zonden? Diep in hun hart willen ze bepaalde zonden gewoon graag doen om ervan te genieten. En de vergeving is daarna toch snel te regelen? Bijvoorbeeld als het gaat om zondige seksuele relaties is het erg verleidelijk om zo te werk te gaan. Maar vergeet één ding niet: je zondigt niet goedkoop, want elke zonde heeft blijvende gevolgen. Daarom heeft God ook zo'n gruwelijke hekel aan zonden en staat de Bijbel vol met waarschuwingen om vooral niet te zondigen.

Maar wat er in ons gebeurt:

  • Zonde verhard de mens, zodat zijn geweten niet meer functioneert. (Je verliest de fijn gevoeligheid voor Gods Geest of voor normen en waarden). Hebreeën 3:13    
  • Zonde bedriegt de mens, Je zicht op de werkelijkheid wordt verduisterd. (Rom 1:20-32, Hebreeën 3:13) doordat je hart op verkeerde dingen is afgestemd, buig je de waarheid of dingen zo dat je toch datgene kunt doen, die eigenlijk niet kloppen. Voor je eigen bestwil.
  • Door zonde komt de mens in verwarring en in slavernij van de zonde. (Handelingen 8:23, Romeinen 6:12) Men komt niet meer uit de problemen en raakt verslaaft aan zaken die de mens gevangenhoud en kwelt.
  • De zonde heeft een onontkoombaar gevolg. Als je blijft volharden in de zonde, dan zijn de gevolgen altijd vernietigend. Vanuit zonde ontstaat nooit iets moois. De bijbel zegt dat het de dood voort brengt. Er sterft altijd iets. (Gen 4:6-8, Num 32:23, Efe 2:1 )
  • De zonde brengt schaamte met zich mee. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, maar ook voor hele volkeren. (Sp 14:34, Gen 3:7-10)

Zonde - > creëert ook muren rondom je hart. Hierdoor ontstaat er afstand tussen jou en anderen.

Zondigen is een keuze. Hetzij bewust hetzij onbewust. De eerste zonde is gedaan toen de mens nog volledig in harmonie met God en zichzelf leefde, dus volledig bewust. Direct na de verkeerde keus besefte de mens wat hij gedaan had en voelde schuld en schaamte. Men probeerde deze onaangename gevoelens weg te drukken en te bedekken in plaats van deze onder ogen te zien en ervan te leren. De mens schoof de schuld af op de ander en bedekte zijn naaktheid zodat de ander zijn schuld en schaamte niet kon zien. De mens begon te verdringen en weg te lopen van zijn verantwoordelijkheid. Relaties werden verstoord en men begon een dubbel leven te leiden. Het onbewuste ontstond waarin pijn schaamte en schuld werd weggestopt.

Zonde begint in onze gedachte bewust of onbewust en deze gedachte kan zich manifesteren in woorden of daden en krijgt zo steeds meer gestalte. Maar ook als het slechts een gedachte blijft die we koesteren doet het toch zijn destructief werk omdat gedachten ook krachten zijn. Ook hiervoor geldt dat deze gedachten ook onbewust kunnen zijn.
Mattheüs 15:18-19 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.
Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd
Psalmen 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
Prediker 10:20 Vervloek zelfs in uw gedachten de koning niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te kennen geven wat gij gezegd hebt.
Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Iedere gedachte die ingaat tegen Gods wil en die we toelaten, bewerkt in ons dat Gods Licht van binnen dooft. Deze gedachten kunnen zijn: boosheid, irritatie, haat, jaloesie, trots, hoogmoed, minachting, angst, wantrouwen, ongeloof, negatief wensen, oneerlijkheid, onreinheid, negatieve fantasie, gemeenheid, sadisme, enz.
Het gaat ten diepste om onze intenties van wat we doen of uitspreken.

We mogen God danken voor Zijn liefde en Trouw omdat God ziet dat zonde ons kapot maakt en alles wat ons lief is. Door Gods Geest mogen we aangesproken worden op de muren van ons hart, en krijgen we de kans om dingen op te ruimen. Het opruimen van muren en zonde vraagt van je om kwetsbaar te worden voor God en voor mensen. Als je dingen niet goed gedaan hebt moet je dit opruimen, vergeving vragen. Mij helpt het enorm om dit te doen met een boekje. stappen naar vrijheid. gewoon een APK keuring voor je geloofsleven. Ik wil namelijk vrij zijn, vol van Gods Geest leven en de vijand totaal geen ruimte geven.

Vergeving, reiniging van zonde

Het woord vergeven betekent letterlijk gratis weggeven. Vergeven is dus de keus maken je recht op te geven en de ander van harte vrij te spreken van de schuld die hij bij je heeft gemaakt door je onrecht aan te doen. Vergeven kost een offer omdat je afziet van je recht boos te zijn of wraak te nemen. Vergeven zet in eerste instantie je eigen hart vrij maar maakt ook de weg vrij voor herstel van relatie.

Voordat we anderen van harte kunnen vergeven moeten we eerst zelf leren vergeving te ontvangen. Voordat we vergeving kunnen ontvangen is het eerst belangrijk te erkennen dat we vergeving nodig hebben, dat we door onze eigen keuzes negatieviteit in ons hart hebben toegelaten en God terzijde hebben geschoven. We hebben onszelf, onze naaste en God tekort gedaan door God niet als onze Schepper en Bron van ons leven te erkennen en onze eigen weg te gaan. God is een vergevend God en enkel Liefde maar we dienen deze vergeving wel bewust te ontvangen en te aanvaarden en de keus te maken God te erkennen als onze Bron van leven. Vergeving is echter niet hetzelfde als reiniging van zonde en eenwording met God. Je kunt steeds dezelfde zonde blijven doen en iedere keer vergeving ontvangen. Maar het is de bedoeling dat we diepe reiniging in ons hart ontvangen en ons verenigen met Gods Liefde.

Voor deze reiniging en bevrijding van zonde en de eenwording met God is Jezus Christus naar de aarde gekomen. Hij heeft voor ons de macht van de zonde verbroken en de collectieve schuld van de mensheid betaald zodat we totale reiniging en bevrijding van zonde kunnen ontvangen en eenwording met God door het geloof in Jezus.
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Door het geloof in Jezus ontvangen we niet alleen vergeving maar ook reiniging en ontvangen we de Heilige Geest. We worden van binnenuit opnieuw geboren door de Geest van God en worden een kind van God. Deze nieuwe schepping in ons is zuiver en puur en leeft in diepe verbondenheid met God. Het is nu zaak deze innerlijke zuivere Bron ruimte te geven door intieme omgang met Jezus te ontwikkelen en te luisteren naar de innerlijke stem,
2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Bevrijding van gevolgen van zonde

Doordat Jezus als zoon van God de collectieve schuld van de mensheid op Zich heeft genomen en betaald, heeft Hij niet alleen de bevoegdheid en macht om ons te vergeven en te reinigen van de zonde, maar is Hij ook in staat de gevolgen van de zonde teniet te doen.
Hij is in staat verbroken relaties te herstellen, datgene wat vernietigt is te herscheppen, ziektes en kwalen te genezen, vloek om te keren in zegen en schulden in overvloed. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die dit soort wonderen hebben meegemaakt nadat ze hun leven aan Jezus hadden toevertrouwd. Zolang er echter nog mensen zijn die het kwade koesteren zullen we blijven leven in een verbroken wereld. Er komt echter een dag wanneer Jezus terugkomt dat Jezus tot Zich zal trekken iedereen die tot Hem hoort. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarin er geen duisternis meer zal zijn maar volmaakte harmonie in Liefde met God elkaar en de schepping. Dan zal er volkomen overwinning zijn over de duisternis. Tot die dag is er nog genade waarin God de mens tijd geeft om te leren juiste keuzes te maken en uiteindelijk voor Hem te kiezen. Er komt een dag, de dag van het oordeel waarna deze keus er niet meer is. Dan zal blijken dat er ook zijn die definitief voor de duisternis hebben gekozen. Er komt dan een grote definitieve scheiding tussen licht en duisternis. De kinderen van het Licht zullen het Licht tegemoet gaan. En de mensen die de duisternis liever hebben dan het Licht zullen door hun eigen keuze getrokken worden naar de duisternis.

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.
Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

De Geest overtuigt

Een van de heerlijkste dingen die God door de Heilige Geest heeft gegeven, is de zekerheid, de overtuiging door de Heilige Geest. Hoeveel mensen twijfelen bijvoorbeeld niet aan hun behoud? De Heilige Geest getuigt echter met onze geest dat we Gods kind zijn (Romeinen 8:16). Met alle heerlijke gevolgen daarvan. Want als we kinderen van God zijn, dan hebben we door diezelfde Geest de zekerheid dat niets en niemand ons kan scheiden van Gods liefde. Toen de Geest van Christus in ons leven kwam, gingen we zelfs de Vader zo noemen als alleen de Here Jezus Hem mocht noemen: Abba, Vader! (Marcus 14:36; Romeinen 8:15; Galaten 4:6). Zo getuigt de Heilige Geest in ons leven wat waarheid is en wat leugen. De waarheid over Christus, de waarheid over onszelf, de waarheid over onze toekomst, de waarheid over Israël, enz. (Johannes 15:26; 16:13; Romeinen 9:1).