Wie is Lucifer in de Bijbel?

Om over na te denken

Wie is Lucifer in de Bijbel?

 

Wie is Lucifer in de Bijbel?

Toen God “de wereld en alles daarin” schiep, schiep Hij de engelen (Handelingen 17:24; Psalm 104:4). Deze spirituele wezens hebben unieke rollen en kenmerken, maar ze delen een gemeenschappelijk doel. Het is hun taak om God te aanbidden en Zijn volk te dienen.

Lucifer was een van Gods engelen – een schitterend wezen. De profeet Ezechiël beschreef hem als ‘het zegel van volmaaktheid, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid.... Elke kostbare steen was [zijn] bedekking.... [Hij was] de gezalfde cherub die bedekt.... [Hij was] was] volmaakt in [zijn] wegen vanaf de dag dat [hij] werd geschapen” (28:12-15). Lucifer was door de Schepper volledig toegerust om Zijn glorie te weerspiegelen. Deze oogverblindende engel liep door de Hof van Eden en had directe toegang tot God – tot op een dag alles veranderde.

 

Wanneer we het lijden in onze wereld zien, is het normaal dat we ons afvragen: waar komt het kwaad vandaan? Heeft God het geschapen? Door de val van Lucifer uit de hemel te volgen, kunnen we de oorsprong van het kwaad ontdekken en strategieën ontdekken om het te overwinnen.

- Lucifer werd Satan

- Satan wil je vernietigen

- Satan imiteert Gods engelen om mee te gaan in rebellie. 

- Satans lot is bezegeld

- Satan kan verslagen worden met nederigheid en waarheid 

  Lucifer werd Satan

De pracht van Lucifer was zijn ondergang. Volgens Ezechiël 28 werd hij “van binnen vervuld met geweld, en [hij] zondigde.... [Zijn] hart werd verheven vanwege [zijn] schoonheid” (verzen 16-17). Alles aan het uiterlijk van Lucifer was een geschenk van God, maar toch inspireerde het geschenk zijn rebellie. Dit is wat er volgens Lucifer in het hart van Lucifer gebeurde

Jesaja 14:12-14:

Morgenster, zoon van het ochtendlicht, wat ben je diep gevallen! Jij die over de volken heerste, bent neergeslagen. En je dacht nog wel: 'Ik zal opstijgen naar de hemel, en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten. Ik zal op mijn troon zitten op de berg waar de engelen voor de troon van God samenkomen, ver in het noorden. Ik zal hoog boven de wolken op mijn troon zitten. Ik zal net zo machtig zijn als de Allerhoogste God.’ Maar wat is er van je geworden? Je bent in het dodenrijk neergestort, in het diepst van de aarde!

Spreuken 16:18 waarschuwt: 

“Trots gaat vooraf aan de vernietiging, en een hooghartige geest gaat vooraf aan de val.”

Er is geen duidelijker voorbeeld dan dat van Lucifer. Hij wilde niet alleen de aanbidding van zijn gelijken (de engelen) maar hij wilde ook Gods gelijke zijn. Vanwege zijn trots viel hij uit de glorie van de hemel, werd hij veroordeeld tot de putten van de hel en werd zijn naam veranderd in Satan.

Als de Heer iemand of iets een naam geeft, heeft dat betekenis. De naam Lucifer betekent ‘dagster’ of ‘zoon van de ochtend’, wat zijn beoogde rol treffend beschrijft. Zijn nieuwe naam, Satan, betekent ‘tegenstander’, omdat hij de vijand van God en heel Zijn volk werd toen hij God trotseerde. In de Bijbel wordt Satan ook wel de koning van Tyrus genoemd, de duivel, de Grote Draak, Beëlzebub (wat ‘heer van de vliegen’ betekent), de heerser van de demonen, Belial (wat ‘waardeloos’ of ‘ruïne’ betekent), de slang, de heerser van deze wereld, de vader van de leugen, de boze, en een brullende leeuw die iemand zoekt om te verslinden.

Satan wil je vernietigen

In Jesaja 14 zien we vijf uitspraken die Satan deed die zijn plan onthullen (verzen 13-14, hierboven). Hij wil Gods troon bezetten, absoluut gezag over de engelen uitoefenen, het universum onder zijn heerschappij brengen, zichzelf bedekken met de glorie die alleen God toebehoort, en aan niemand verantwoording afleggen dan aan zichzelf. Met elke uitspraak probeert hij meer van Gods glorie voor zichzelf op te eisen.

Hoe goed heeft zijn plan gewerkt? Miljoenen mensen leven vanwege hem in geestelijke duisternis, en de Bijbel vertelt ons dat andere engelen hem in opstand volgden. Openbaring 12 beschrijft hem als een “grote, vurige rode draak” wiens staart een derde van de “sterren van de hemel” naar de aarde bracht (verzen 3-4). Deze sterren aan de hemel zijn de engelen die zijn leiderschap volgden in plaats van dat van God. Het zijn werkelijk helse engelen verwijdert van hun vroegere glans en glorie,  ze werken dag en nacht om de mensheid te vernietigen. 

Satan imiteert | kopieert manieren om u te misleiden

In 2 Korintiërs 11:14 waarschuwt de apostel Paulus: “Satan zelf verandert zichzelf in een engel van het licht.” We moeten niet vergeten dat Satan en zijn demonen ooit heilige engelen waren die dienden in de aanwezigheid van God. Veel beter dan wij weten zij hoe trouwe engelen eruitzien en handelen, en dus zijn zij bedreven in het nabootsen van het werk van Gods dienstknechten.

Cartoons portretteren Satan als een rode duivel met hoorns, een hooivork en een staart. Het zou handig zijn als hij zo gemakkelijk te herkennen was, maar zo is het gewoon niet. Toen Mel Gibson The Passion of the Christ produceerde, huurde hij een mooie vrouw in om Satan te portretteren. Vervolgens veranderde hij haar uiterlijk door haar wenkbrauwen te laten scheren, en hij maakte de film zo dat het niet leek alsof ze met haar ogen knipperde. Waarom? In zijn woorden: “Het kwaad is aanlokkelijk en aantrekkelijk. Het ziet er bijna normaal uit, bijna goed, maar niet helemaal…. Dat is waar het kwaad over gaat: iets goeds nemen en het verdraaien een klein beetje."1

Wijlen Vance Havner zei ooit: ‘Als de duivel in één lichaam naar de stad zou komen, zou je hem niet in een nachtclub of in een gokhal vinden... Je zou hem waarschijnlijk op een kansel vinden met een D.D. graad, waarbij hij een salaris ontvangt omdat hij zijn eigen bestaan ontkent.” Satans tactiek is niet veranderd. Hij is nog steeds een leugenaar. Dat is de reden waarom 1 Johannes 4:1 ons instrueert om “de geesten te testen of ze uit God komen; omdat er veel valse profeten de wereld in zijn gegaan.” We moeten waakzaam zijn, zodat we niet in zijn vallen trappen. 


Hemelse Muziek en aanbidding | Misleidende muziek

Ezechiël 28:13 van de HSV en NKJV lijkt te suggereren dat Satan betrokken was bij muziek in de hemel. De NKJV zegt: "Het vakmanschap van uw tamboerijnen en fluiten werd voor u voorbereid op de dag dat u werd geschapen", hoewel de exacte betekenis van deze moeilijke Hebreeuwse tekst onzeker is. Er kunnen zulke instrumenten in de hemel zijn geweest, maar er is buiten dit vers geen bewijs om dit te verifiëren. Openbaring 5:8 en 15:2 verwijzen naar harpen, maar niet naar timbrels of pijpen.

Was Satan de hoofdmuzikant? Dit kan niet definitief worden beantwoord. De Schrift zegt niet genoeg over wat zijn taken waren in de hemel. Gezien het feit dat de engelen God voortdurend aanbidden (Jesaja 6:3; Openbaring 4:8), is het mogelijk dat Satan deze aanbidding leidde.

Muziek en entertainment zijn een van de meest krachtige manieren waarop de duivel zijn boodschap influistert in de oren van mensen. Hoe mooi de klanken van liederen ook klinken, weten we dat op de achtergrond van veel muzikanten een duister en depressief leven afspeelt, waarin ze zich laten leiden door drugs, meditatie en stemmen uit andere werelden (de geestelijke wereld) die hun inspiratie geven.2 Satans verwrongen talent voor muziek wordt gebruikt om boodschappen over te brengen die destructief (vooral zelfvernietigend), vernederend, obsceen en al het andere dat Gods weg tegenwerkt, overbrengen. Wees voorzichtig met wat je hoort of zingt. 

Satans lot is bezegeld

In Ezechiël 28:12-19 beschrijft God het lot van Lucifer.

U was volmaakt. U was vol van wijsheid en volmaakt mooi.

U woonde in Eden, de tuin van God. U was helemaal bedekt met allerlei edelstenen:

sardis, topaas, diamant, turkoois, sardonyx, jaspis, saffier, robijn, smaragd.

Al die stenen waren met gouden zettingen op u vastgezet. Op de dag dat u gemaakt werd, werden ze voor u gemaakt. Ik had u een taak gegeven: u was een beschermende engel. Ik had u een plaats gegeven op mijn heilige berg. U mocht tussen de vurige stenen komen. Vanaf de dag dat Ik u maakte, leefde u zoals Ik het wil. U was volmaakt.

Totdat u op een dag slecht werd. Want doordat u zo rijk werd, kreeg het kwaad u in zijn macht. U leefde niet langer zoals Ik het wil. Daarom stuurde Ik u weg van mijn heilige berg. U, beschermende engel, mocht niet langer tussen de vurige stenen komen. 

U was er trots op geworden hoe prachtig u er uitzag. Daardoor verloor u uw wijsheid. Ik wierp u neer op de aarde. Koningen van andere landen liet Ik zien hoe het slecht met u afliep. Door uw slechte en oneerlijke manier van leven heeft u uw heiligdommen bedorven. Daarom heb Ik uw stad tot aan de grond afgebrand. Er is alleen nog as van over.

Zonde moet gestraft worden. Galaten 6:7 zegt: “Laat u niet misleiden, God laat niet met zich spotten; want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Wanneer we Gods oordeel vergelijken met de “Ik wil”-verklaringen van Lucifer, zien we dat de straf overeenkomt met de overtreding.

  • Satan werd uit de hemel geworpen, in plaats van naar de hoogste rijken op te stijgen.
  • Hij werd op de grond geworpen, in plaats van verheven te worden ‘boven de sterren van God’ of op te stijgen ‘boven de hoogten van de wolken’.
  • Hij werd ‘voor de koningen gelegd’, in plaats van dat hij ‘op de berg van de gemeente’ zat.
  • Hij werd in de as gelegd, in plaats van te regeren in de plaats van de Allerhoogste.

Hoewel hij getuige was geweest van de schoonheid en perfectie van de hemel, besloot Lucifer dat dit niet genoeg voor hem was. Hij wilde in Gods plaats regeren. Dat is één van de redenen waarom hij mensen misleidt: hij verlangt ernaar over ons te heersen. Maar hij heeft een ander motief. Hij weet dat zijn lot bezegeld is. Op een dag zal hij de eeuwigheid in de hel doorbrengen. In de tussentijd wil hij zoveel mogelijk mensen naar de hel brengen.

Hoe kon een heilige engel in zonde vervallen? God heeft hem op dezelfde manier geschapen als Hij ons heeft geschapen: met de vrijheid om te kiezen voor gehoorzaamheid of rebellie. Hij creëert geen robots. Het verschil is dat Zijn genade, die voor ons beschikbaar is door de dood en opstanding van Jezus Christus, zich niet uitstrekt tot Lucifer en zijn demonen.  

Satan kan verslagen worden met nederigheid en waarheid

Trots was de ondergang van Lucifer. Hij vond dat hij het verdiende om als God te zijn, en hij verleidde Eva met hetzelfde idee. ‘Op de dag dat u van [de boom] eet, zullen uw ogen worden geopend en zult u als God zijn, wetende goed en kwaad’ (Genesis 3:5). Als trots de macht had om Lucifer en Eva te lokken, dan heeft het ook de macht om ons te lokken.

De eerste stap is om te beslissen wie we zullen dienen. Zullen we een trotse, gevallen engel dienen of een vriendelijke Heiland? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen, maar iedere keer dat we opblazen zijn van trots, bevredigen we de engel.. We grijpen misschien niet naar de verboden vrucht, maar we struikelen op andere manieren. Misschien bekritiseren wij de tekortkomingen van iemand anders, aanvaarden wij de eer voor Gods werk, of verwaarlozen wij bijbelstudie en gebed. Het volgen van de Heer is geen eenmalige beslissing. Na de eerste daad van geloof is het een reeks beslissingen gedurende het hele leven lang die ons dichter bij Hem brengen of ons van Hem afhouden.

Dit is een strijd die we ons hele leven zullen voeren. Afgunst en trots willen binnendringen en ons scheiden van onze geloofsgenoten, maar we kunnen de verleiding overwinnen door voor nederigheid te kiezen. Romeinen 12:16 zegt: “Zet uw zinnen niet op hoge dingen, maar ga om met de nederige. Wees niet wijs in uw eigen mening.” Jezus ging met allerlei soorten mensen om en voorzag in hun behoeften. “Wie de eerste onder u wil zijn, laat hem uw slaaf zijn, net zoals de Mensenzoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Matteüs 20:27-28) .

Naast dat we nederig zijn, zal het kennen van het Woord van God ons ook helpen onze tegenstander te verslaan. Jezus zei: “Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). Deze uitspraak geldt voor iedereen, maar niet voor de hele waarheid. Het is van toepassing op Gods waarheid. In Johannes 14 zei Jezus tegen Thomas: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (vers 6). Het kennen van de waarheid is een van onze beste verdedigingen tegen de aanvallen van Satan.

In Johannes 17 bad Jezus voor zijn discipelen en alle gelovigen en vroeg God om “Heilig hen door Uw waarheid, Uw woord is waarheid” (vers 17). Als Gods kinderen nemen wij deel aan Zijn heiligende activiteit door Satan te weerstaan en de waarheid uit Zijn Woord na te leven, en dat bereidt ons voor op het delen van de waarheid met anderen.  

Snelle feiten over Satan uit de Bijbel

Laat Satan je niet misleiden. Als je Gods kind bent, heeft Hij geen macht over je. Om te beginnen met uw zoektocht naar de waarheid, overweeg deze feiten over uw tegenstander – rechtstreeks uit Gods Woord. 

Jesaja 14:12-14

Wat ben je uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijn jullie neergeslagen, jullie die de naties verzwakt hebben! Want jullie hebben in je hart gezegd: ‘Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God; Ik zal ook op de berg van de gemeente aan de verste kant van het noorden zitten; Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste.”

Ezechiël 28:11-16

Het woord van de Heer kwam tot mij: ‘Mensenzoon, sla een klaagzang op voor de koning van Tyrus en zeg tegen hem… Jij was de gezalfde cherub die bedekt; Ik heb je gevestigd; u was op de heilige berg van God... U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden... u werd innerlijk met geweld belaagd en u zondigde.'

Lukas 10:17-19

Toen keerden de zeventig blij terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’ En Hij zei tegen hen: ‘Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef je de macht om slangen en schorpioenen te vertrappen, en om alle macht van de vijand te vertrappen, en niets zal je op enigerlei wijze schade toebrengen.’

2 Korintiërs 11:14

Satan zelf transformeert zichzelf in een engel van licht.

1 Petrus 5:8-9

Wees nuchter, wees waakzaam; omdat uw tegenstander, de duivel, rondloopt als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weersta hem, standvastig in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden wordt ervaren door uw broederschap in de wereld.

Openbaring 12:7-9

En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten met de draak; en de draak en zijn engelen vochten, maar zij hadden niet de overhand, en er werd ook geen plaats meer voor hen in de hemel gevonden. Dus werd de grote draak uitgeworpen, de oude slang, genaamd de Duivel en Satan, die de hele wereld misleidt; hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem geworpen.

Er is een krachtige hymne van Keith en Kristyn Getty die zegt: ‘Geen macht van de hel, geen enkel plan van de mens kan mij ooit uit Zijn hand plukken; totdat Hij terugkeert of mij naar huis roept – hier in de kracht van Christus zal ik standhouden.’3                            Satan is een formidabele vijand die vastbesloten is ons te vernietigen, maar Hij is geen partij voor God, die onze kracht is. Als we op het stevige fundament van Gods waarheid staan, kunnen we de plannen van onze vijand overwinnen.

Dit artikel komt van de site https://davidjeremiah.blog/who-is-lucifer. Het kan u helpen meer te begrijpen over de vijand van Christus en de Kerk. Maar weet dat onze focus niet is om bang voor hem te zijn, onze God is groter en beter.                                                                                     

Door Bernd Jan Gosseling gemaakt tot een handout voor YWAM, Heidebeek. 

1: https://www.christianitytoday.com/ct/2004/marchweb-only/040301passion.html

2: https://www.oudesporen.nl/Download/OS0915.pdf

    https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/the-devil-has-all-the-best-tunes/

3: Keith Getty and Stuart Townend, “In Christ Alone,” Thankyou Music(PRS) ADM Worldwide, 2002.