Gods stem verstaan,  de verschillende visies

Om over na te denken

Gods stem verstaan,  de verschillende visies


Een van de dingen waar ik regelmatig over praat, is luisteren naar de Heilige Geest en God horen spreken. Maar ik neem het waarschijnlijk als vanzelfsprekend aan dat iedereen die dit leest, begrijpt hoe hij Gods stem kan horen en hun leven kan laten leiden met Zijn aanwezigheid en leiding in gedachten. Helaas is dat waarschijnlijk niet het geval.

In mijn 18 jaar kerk ervaring heb ik ontdekt dat er drie manieren zijn waarop mensen zien hoe de Heilige Geest actief tot zijn volk spreekt.

Drie manieren van de werking van de Heilige Geest

CESSATIONISM/CESSATIONISME
(Cessationisme is de visie dat er een einde gekomen is aan de "wonderbaarlijke gaven" van genezing en tongentaal en dat het einde van het apostolische tijdperk ook een einde heeft gemaakt aan de wonderen die met die periode geassocieerd worden.)

Het eerste gezichtspunt is te ontkennen dat Hij nog steeds spreekt. Dit is een vorm van theologie die cessationisme wordt genoemd. Het stelt dat de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ophielden met de voltooiing van de Bijbel. Aangezien de Bijbel wordt beschouwd als de "volledige openbaring" van God voor de mens, geloven cessationisten niet dat de Heilige Geest meer bovennatuurlijke openbaring kan toevoegen buiten wat de Schriften onthullen. Ze geloven niet dat Hij spreekt, dus luisteren ze niet.

Dit is duidelijk niet mijn standpunt, hoewel ik veel vrienden heb. Ik zal in dit schrijven echter geen tijd vrijmaken om tegen dit standpunt in te gaan. (Hier is een geweldig boek dat dit beter doet dan ik kan.) Het volstaat te zeggen dat het grootste probleem met deze opvatting is dat de Bijbel zelf is waar we leren dat de Heilige Geest tot Zijn volk spreekt en hoe we moeten hoor en interpreteer Zijn woorden.

3 Reasons God is a Cessationist

CONTINUATIONISM/VERVOLGISME
De tweede opvatting is dat de Heilige Geest nog steeds actief is en tot Zijn volk spreekt. In een bepaalde vorm is dit de mening van de meeste moderne christenen en bedieningen. Hoewel het niveau waarop God spreekt anders wordt bekeken - sommigen geloven dat Hij dagelijks tot iedereen spreekt, anderen dat Hij alleen op bepaalde tijden speciale openbaring geeft - er is een waarde voor Zijn leiding en het wordt aangemoedigd om te luisteren en te gehoorzamen. Deze opvatting wordt 'continuationisme' genoemd. Deze mensen geloven dat Hij spreekt, dus luisteren ze actief naar Hem.

FUNCTIONAL CESSATIONISM/FUNCTIONEEL BEËINDIGING
Het derde gezichtspunt, en het punt waarop ik me in dit bericht wil concentreren, zijn degenen die met hun mond bevestigen dat de Heilige Geest tot zijn volk spreekt, maar hun praktijk houdt niet in dat ze naar Hem luisteren. Ze leven functioneel en doen hetzelfde als de cessationisten, ook al hebben ze een betere theologie. Ze geloven dat Hij spreekt, maar luisteren niet.
Vaak is dit gewoon een gebrek aan begrip van hoe je Hem kunt horen spreken, en dat is wat we hier zullen bespreken. Soms is het echter geen gebrek aan begrip. Het is eerder een gebrek aan prioriteit voor Zijn directe leiding en leiding. Dit kan niet worden gecorrigeerd met een blogpost. Het moet in het hart worden gecorrigeerd.
Waar ik vandaag naar wil kijken, zijn de spirituele gaven waarbij we de Geest horen spreken.

DE OPENBARINGSGIFTEN VAN DE HEILIGE GEEST

Er zijn drie specifieke 'openbarende' gaven in het Nieuwe Testament. Deze worden door God gegeven voor persoonlijke bediening binnen de kerk. Hoewel al deze gaven de stem van God horen en op een aantal van dezelfde manieren kunnen functioneren, lijken ze verschillende en verschillende doeleinden te hebben waarvoor ze worden gebruikt.

ALGEMENE HOORZITTING
Het eerste om op te letten is dat, hoewel sommige gaven duidelijk zijn geëtiketteerd, zoals profetie en woorden van kennis, er ook een algemene verwachting is dat ALLE gelovigen God zullen horen spreken. Jezus Zelf zei: "Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij" (Johannes 10:27).
Jezus zei verder (Johannes 16: 12-15) dat Hij zoveel had dat Hij Zijn volk nog steeds wilde vertellen dat het zou moeten wachten en door de Heilige Geest zou komen. Het zou de taak van de Geest zijn om tot gelovigen te spreken, ons Gods waarheid te leren en alles te onthullen wat Jezus nog te zeggen heeft. Hij zou degene zijn die 'verklaart' wat God wil zeggen. Gods plan is dat de Heilige Geest onze gids zou zijn in hoe we ons leven als gelovigen leiden.
Daarom moeten we beginnen met het besef dat de Heilige Geest Zelf het eerste 'geschenk' is dat ons is gegeven, en de Bijbel verwacht dat Hij tot ons allemaal spreekt! (Hier is een geweldig boek om u persoonlijk op weg te helpen.) De rest van deze geschenken zijn gewoon verschillende methoden die Hij gebruikt om dat onder bepaalde omstandigheden te doen.

PROFETIE
Terwijl de Bijbel ons vertelt dat alle gelovigen Gods stem moeten horen voor hun eigen leven en persoonlijke leiding, is de gave van profetie wanneer je de stem van God hoort namens andere mensen. Dit kan een openbaring of inzicht in hun leven zijn. Het kan richting geven in een besluitvormingsproces. Het kan zijn dat ze spreken over hun bestemming en roeping in het leven.
De Bijbel vertelt ons dat het doel van profetie is om mensen op te bouwen, aan te moedigen en te troosten (1 Korintiërs 14: 3, ESV). Het maakt niet uit hoe een profetie zich afspeelt, het moet op zijn minst altijd mensen naar Jezus en Zijn wegen leiden. Het zal in overeenstemming zijn met de Schrift en hen aangemoedigd laten.
De apostel Paulus plaatst het profetische op de hoogste plaats tussen andere spirituele gaven, en vertelt de kerk van Korinthe dat ze 'ernstig naar de geestelijke gaven verlangt, vooral opdat u kunt profeteren' (1 Korintiërs 14: 1).

WOORDEN VAN WIJSHEID
Een woord van wijsheid is een van de negen gaven van de Geest waarover Paulus spreekt in zijn brief aan de Korinthiërs. Het is geen natuurlijke wijsheid, maar het is wanneer de Heilige Geest tot u spreekt met specifieke instructies die betrekking hebben op een specifieke tijd en plaats.
Dit geschenk kan bijvoorbeeld in gebruik worden genomen wanneer u iemand onder grote stress bedient vanwege een persoonlijke situatie. Omdat ze hulp zoeken bij het omgaan met dingen, moeten we meer doen dan alleen advies geven. Deze gave zou zijn wanneer de Heilige Geest door ons spreekt om de persoon precies te vertellen hoe hij met de situatie moet omgaan, wat leidt tot vrede en een goed resultaat.
Een woord van wijsheid kan ook zijn dat God je instrueert wat je moet doen in een bedieningssituatie met iemand anders. U kunt bijvoorbeeld iemand bedienen die veel behoeften heeft, en de Heilige Geest leidt u om voor hen te bidden of op een andere manier met hen te spreken dan de menselijke rede u van nature zou doen.
Persoonlijk is dit een belangrijk geschenk in mijn leven als ik preekstoelbediening doe. Vóór een vergadering wacht ik tot God me een mentaal beeld laat zien van wat ik moet doen en spreken, en hoe ik moet bidden of de mensen moet dienen. Het is altijd effectiever dan wanneer ik gewoon naar het podium kom met een goed gemaakte preek die ik zelf heb geschreven.

WOORDEN VAN KENNIS
Als woorden van wijsheid neigen naar het geven van instructies door God, zouden woorden van kennis gewoon God zijn die informatie onthult. Het is wanneer je gewoon iets weet dat je anders niet zou moeten weten.
Misschien bedien je iemand die de zondige wortel van hun probleem niet heeft meegedeeld. In liefde gebruikt de Heilige Geest deze gave om het onderliggende probleem aan u te openbaren, zodat u hen op gepaste wijze kunt dienen.
Kenniswoorden spelen ook een prominente rol in mijn eigen preekstoelbediening, vooral op het gebied van genezing. Soms openbaart God me dat Hij iemand met een bepaalde ziekte wil genezen, en als ik die ziekte uitroep en voor hen bid, is er een veel hoger percentage genezingen van die kwestie, dan wanneer ik gewoon voor de zieken in liefde bid .
Kennis helpt u niet alleen effectief te dienen, maar bouwt ook vertrouwen op in de persoon die de bediening ontvangt. Door het woord te horen, weten ze met zekerheid dat God hen in hun situatie ziet en zich bekommert om wat er in hun leven gebeurt.
Andere gevallen van kennis van woorden kunnen zijn wanneer God je naar een bepaalde plaats leidt, of een bepaalde persoon aan jou openbaart waar je naar toe moet.
Bedenk dat God ons nooit kennis zal onthullen over iets waaraan Hij niet van plan is eraan te werken. Dit is een van de manieren waarop we 'kunnen zien wat de Vader doet' en vervolgens zijn leiding kunnen volgen (zie Johannes 5:19).
Elke keer dat we een woord van kennis of een woord van wijsheid ontvangen, zou het ons moeten aanmoedigen om te spreken, in het vertrouwen dat God ons in die situaties wil gebruiken.

CONCLUSIE
Van al deze dingen is het duidelijk dat de bijbel van ons verwacht dat we Gods stem horen en leven volgens de leiding van de Geest. Dus de vraag is, doe je? Heeft u de tijd genomen om Gods directe inbreng in uw dagelijks leven te zoeken? Nodigt u Hem uit om uw mond als de zijne te gebruiken in het leven van anderen? Heb je spirituele gaven gewild, vooral profetie?
Ik hoor graag van je in de reacties. Vergeet niet snel terug te komen, want onze volgende post zal precies bespreken hoe Gods openbaring in ons leven komt.